Podpora EU

Provoz dětské skupiny DOUPÁTKO,

registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015164
je spolufinancován Evropskou unií.

Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Předmětem projektu je provoz dětské skupiny DOUPÁTKO (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

Provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem je zaměřené na mimoškolní výchovu v režimu zákona o dětské skupině.

Otevřena je jedna třída s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 roku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. Dětská skupina klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.