plán výchovy a péče

V dětské skupině Doupátko, vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku (časté opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji dítě podvědomě osvojí). Dětem předáváme elementární dovednosti, rozvíjíme je po všech stránkách a společně se učíme základním sociálním a hygienickým návykům. U každého dítěte je brán ohled na jeho individuální potřeby a dovednosti. Pečující osoby jdou dětem příkladem, chovají se k dětem citlivě, trpělivě, důsledně a spravedlivě. 

Nabízíme:

 • chápající a láskyplný přístup dospělých k dětem,
 • prostředí přizpůsobené i nejmenším dětem – bezpečné, strukturované,
 • program hraní a podpory rozvoje dětí v oblastech výtvarné, hudební i tělesné činnosti uzpůsobené i dětem mladším tří let,
 • pomůcky, hračky a materiál uzpůsobený věku dětí
 • odpočinkový koutek,
 • cílem je rovněž prostřednictvím hry a zábavy docílit vytvoření zcela přirozeného prostředí, ve kterém se dítě bude cítit dobře

témata plánu výchovy a péče

1. integrovaný blok (září) „Vítáme vás kamarádi“

hlavní cílem prvního bloku je seznámit děti s prostředím centra, novými kamarády a tetami (chůvami)

snaha o začlenění do kolektivu a zvládnutí odloučení od rodičů

nalézt důvěru k tetám, poskytnout dětem pocit bezpečí a jistoty

vytvoření společných pravidel – k pohodovému, příjemnému a bezpečnému soužití

CÍL:

 • vnímání a pozorování života kolem sebe
 • dodržování vysvětlených a pochopených pravidel vytvořených DS, pravidel slušného chování usměrňování svých požadavků vůči jiným
 • rozvoj dorozumívacích schopností a spolupráce s blízkými lidmi a dětmi 
 • zná jména svých kamarádů
 • rozvoj kooperace mezi dětmi
 • zná své jméno, značku v DS, pohlaví
 • umí požádat o hračku, dělí se o hračky

2. integrovaný blok (říjen) „Ve zdravém těle zdravý duch“

trénink sebeobsluhy (mytí rukou, použití WC, stolování aj.)

pojmenovávání částí těla

poznáváme své smysly

co nám prospívá, co škodí

CÍL:

 • dodržuje přiměřenou čistotu při stolování
 • umí použít záchod, umýt si ruce, obličej, utřít si ruce i obličej
 • umí částečně používat kapesník
 • umí se s dopomocí svlékat, oblékat, zouvat a obouvat

3. integrovaný blok (listopad) „Barevným podzim“

seznámení se střídání ročního období

rozlišování základních barev

les, přírodniny

CÍL:

 • navlékaní (např. těstovin), trhaní papíru, rozepínání knoflíků
 • zdokonalování rytmu chůze s připojením paží
 • chůze v rytmu dle např. bubínku (různé tempo)
 • chůze s přenášením předmětů
 • překračování lana, chůze po čáře
 • vnímání a pozorování života kolem sebe
 • vytváření pěkného a pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije
 • zdokonalování lezení po čtyřech, plížení

4. integrovaný blok (prosinec) „Vánoce, Vánoce přicházejí“

zvyky a lidové tradice (Mikuláš, Advent, Vánoční svátky, Nový rok)

lidová řemesla

povídání o svých přání i o přání druhých (co si přeje maminka, tatínek sourozenec nejen pod stromeček)

poznávání kouzla pohádek, knih – rozvoj fantazie

CÍL:

 • navozování radostné nálady při přípravě svátků
 • podněcovat děti k pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování, rozvíjení smyslu pro krásno
 • vytváření pěkného a pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije
 • odpovídá na otázky, vyjadřuje se v jednoduchých větách

5. integrovaný blok (leden) „Paní zima kraluje“

Tři králové

experimentujeme s ledem a sněhem

zimní sporty

život v zimě – ve městě, ve světě zvířat

CÍL:

 • podněcovat k vyhledávání zajímavého kolem nás
 • pozorování kolem nás
 • vnímání a pozorování života kolem sebe
 • rozvoj dorozumívacích schopností a spolupráce s blízkými lidmi a dětmi 
 • rozvoj kooperace mezi dětmi
 • krátkodobě se soustředí na hru, pohádku

6. integrovaný blok (únor) „Pane karneval pojďte dál“

příprava na karneval – masky, výzdoba

svět pohádkových hrdinů a zvířátek

masopust – povídání o něm

vyjádření emocí gestem, pohybem

CÍL:

 • Vytvoření schopnosti orientace v prostoru
 • vytvoření dovedností základních postojů a poloh cvičení a zdokonalování v jejich přesnosti a provedení
 • z/do nízkých překážek bez držení
 • slalom
 • nápodoba vertikální, horizontální a kruhové čáry
 • modelování válečku, kuličky, placky, stavby z kostek, výtvarné činnosti s různým materiálem a technikami

7. integrovaný blok (březen) „Těšíme se na jaro“

upevňování kladného vztahu k živé i neživé přírodě

mít povědomí o významu životního prostředí, učit se ho chránit, mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji

pojmenování zvířat a rostlin v okolí centra či na vycházkách

změny počasí

CÍL:

 • chápe jednoduché označení času (potom, ráno, večer, brzy, hned, pomalu, rychle)
 • přelézání a podlézání překážek
 • strachový tunel, dětské průlezky s dopomocí
 • podněcovat k vyhledávání zajímavého kolem nás
 • pozorování kolem nás

8. integrovaný blok (duben) „Velikonoce“

příprava na velikonoční svátky, seznámení s jejich významem, zvyky a tradicemi

zvířata a jejich mláďata

vyprávění příběhů, které se váží na 30. dubna

měsíc bezpečnosti na silnici – duben – správná chůze ve dvojicích, bezpečné přecházení silnice

CÍL:

 • umí požádat o hračku, dělí se o hračky
 • navozování radostné nálady při přípravě svátků
 • podněcovat děti k pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování, rozvíjení smyslu pro krásno
 • vytváření pěkného a pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije
 • podněcovat k vyhledávání zajímavého kolem nás
 • přelézání a podlézání překážel
 • strachový tunel, dětské průlezky s dopomocí

9. integrovaný blok (květen) „Moje rodina“

svátek matek (8.5.), den rodin (15.5.), den otců (třetí neděle v červnu)

role v rodině – modelové situace

druhy povolání – jejich specifika, práce s představou, čím by děti chtěly být

CÍL:

 • mluví o sobě v 1. osobě jednotného čísla
 • slovně vyjádří své potřeby, přání
 • poprosí, pozdraví, poděkuje

10. integrovaný blok (červen) „Na zahrádce, louce, u rybníka“

prezentace, jak vypadá zahrada zahrádkaře, co lze na zahradě pěstovat

co mají na zahrádce děti či jejich prarodiče

luční kvítí, život lučních broučků

život u rybníka, bezpečnost u vody

CÍL:

 • chápe jednoduché označení času (potom, ráno, večer, brzy, hned, pomalu, rychle)
 • rozvoj schopností opakovaně krátce (10-15 sek.) běžet
 • rozvoj schopnosti střídat běh-sed-dřep-leh apod.
 • vnímání a pozorování života kolem sebe
 • rozvoj kooperace mezi dětmi

11. integrovaný blok (červenec) „Letní radovánky“

letní sporty

námětová hra – táboření

hry s vodou

CÍL:

 • z automatizování harmonizace celého těla při běhu (paže)
 • běžet na smluvený signál 
 • přeskakování z nohy na nohu
 • seskok z 20-30 cm na měkkou podložku
 • s dopomocí uklízí hračky na své místo
 • vnímání a pozorování života kolem sebe
 • rozvoj kooperace mezi dětmi

12. integrovaný blok (srpen) „Cesta kolem světa“

seznámení s dopravními prostředky

poznáváme ČR – památky, města, řeky, hory

fantazijní výlety do různých koutů světa

CÍL:

 • vyskočí do výšky, sounož i do dálky
 • zvládnutí překážek na zemi i těsně nad zemí
 • vytváření pěkného a pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije
 • podněcovat k vyhledávání zajímavého kolem nás
 • pozorování kolem nás
 • podněcovat děti k pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování, rozvíjení smyslu pro krásno

V každém integrovaném bloku děti vedeme k rozvoji rozumových schopností (myšlení, fantazie, tvořivost, zrakové i sluchové vnímání), komunikační schopnosti, jemné a hrubé motoriky. Zpíváme dětské písničky, říkanky, posloucháme pohádky a vyprávíme příběhy. Využíváme pohybových aktivit, dechových cvičení pro zdravý rozvoj dítěte.

Očekávané výstupy plánu výchovy a péče

 1. Dítě a jeho tělo

Vytvoření schopnosti orientace v prostoru

vytvoření dovedností základních postojů a poloh cvičení a zdokonalování v jejich přesnosti a provedení

Jemná motorika

navlékaní (např. těstovin), trhaní papíru, rozepínání knoflíků,

nápodoba vertikalní, horizontální a kruhové čáry

modelování válečku, kuličky, placky, stavby z kostek, výtvarné činnosti s různým materiálem a technikami

Sebeobsluha

dodržuje přiměřenou čistotu při stolování

umí použít záchod, umýt si ruce, obličej, utřít si ruce i obličej

umí částečně používat kapesník

umí se s dopomocí svlékat, oblékat, zouvat a obouvat

Chůze

zdokonalování rytmu chůze s připojením paží

chůze v rytmu dle např. bubínku (různé tempo)

chůze s přenášením předmětů

překračování lana, chůze po čáře

z/do nízkých překážek bez držení

slalom

Běh

z automatizování harmonizace celého těla při běhu (paže)

běžet na smluvený signál 

rozvoj schopností opakovaně krátce (10-15 sek.) běžet

rozvoj schopnosti střídat běh-sed-dřep-leh apod.

Skok

přeskakování z nohy na nohu

seskok z 20-30 cm na měkkou podložku

vyskočí do výšky, sounož i do dálky

zvládnutí překážek na zemi i těsně nad zemí

Lezení

zdokonalování lezení po čtyřech, plížení

přelézání a podlézání překážel

strachový tunel, dětské průlezky s dopomocí

2. Dítě a jeho psychika

mluví o sobě v 1. osobě jednotného čísla

zná své jméno, značku v DS, pohlaví

slovně vyjádří své potřeby, přání

umí požádat o hračku, dělí se o hračky

poprosí, pozdraví, poděkuje

s dopomocí uklízí hračky na své místo

zvládne třídit hračky dle čtyř základních barev

chápe jednoduché označení času (potom, ráno, večer, brzy, hned, pomalu, rychle)

krátkodobě se soustředí na hru, pohádku

odpovídá na otázky, vyjadřuje se v jednoduchých větách

3. Dítě a ten druhý

vnímání a pozorování života kolem sebe

dodržování vysvětlených a pochopených pravidel vytvořených DS, pravidel slušného chování, usměrňování svých požadavků vůči jiným

rozvoj dorozumívacích schopností a spolupráce s blízkými lidmi a dětmi 

zná jména svých kamarádů

rozvoj kooperace mezi dětmi

4. Dítě a společnost

navozování radostné nálady při přípravě svátků

podněcovat děti k pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování, rozvíjení smyslu pro krásno

5. Dítě a svět

vytváření pěkného a pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije

podněcovat k vyhledávání zajímavého kolem nás

pozorování kolem nás