Provozní řád DS

Dětská skupina DOUPÁTKO Lišice

Adresa provozovny:
Lišice 6
503 51 Lišice

Provozovatel:
Pramínek – centrum pro rodinu, z.s.
Husova 837, Lázně Bohdaneč 533 41
IČO: 05508266

Kontakt: Ing. Hana Vojáčková, vojackova.hana@email.cz,
+420 775 35 65 35

Kapacita: 20 dětí

Otevírací doba: pondělí až pátek, 7:00 – 16:00 hod

Den zahájení činnosti: 1. 1. 2021

Forma úhrady: částečná, kritéria pro stanovení ceny jsou uvedena v příloze smlouvy: Příspěvky za docházku nebo na https://dsdoupatko.cz/cenik-prispevku/


Podmínky poskytování služby péče o dítě:

Povinnosti a práva poskytovatele služby péče o dítě (dále jen „poskytovatel“)

Poskytovatel má povinnost:

 • zajistit podmínky k ochraně zdraví a bezpečnosti dětí,
 • vykonávat svou činnost dle cíle svého zřízení – poskytovat dětem řádnou výchovu a péči,
 • poskytovat důležité informace o prospívání dítěte příjemcům,
 • v případě úrazu dítěte v prostředí dětské skupiny, zajistit dítěti potřebnou zdravotnickou péči a okamžitě podat zprávu příjemcům služby,
 • zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za újmu. 

Poskytovatel má právo:

 • daný den odmítnout přijetí dítěte, jevícího příznaky nemoci (tj. především silný kašel, hnisavá rýma či zvýšená teplota dítěte), příp. si vyžádat od příjemců služby péče o dítě posouzení zdravotního stavu dítěte lékařem,
 • vyžádat si od příjemce zprávu ošetřujícího lékaře dítěte potvrzující zdravotní stav dítěte po nemoci,
 • změnit způsob docházky ze stálé na náhodnou z důvodů dlouhodobé neodůvodněné absence. 

Práva a povinnosti příjemce služby péče o dítě (dále jen „příjemce“)

Příjemce má právo:

 • na včasné a úplné informace o svém dítěti, konzultační a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a péče o dítě,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • sledovat či zapojit se do her a činností zejména v adaptační době dítěte, a to maximálně po dobu jednoho dopoledne
 • požadovat ze strany poskytovatele vystavení Potvrzení o umístění dítěte v dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev. 

Příjemce má povinnost:

 • nepřivádět do dětské skupiny dítě, které není zcela zdravé,
 • oznámit ihned, jestliže se v rodině nebo okolí vyskytne přenosná nemoc,
 • informovat o výsledcích vyšetření v poradenských či zdravotnických zařízeních,
 • zajistit, aby čisté, upravené a vhodně oblečené dítě docházelo do provozovny dětské skupiny do zahájení výchovně vzdělávacího procesu, tj. do 8:30,
 • hlásit nepřítomnost dítěte nejpozději do 12:00 předešlého dne,
 • vyzvednutí dítěte je možné po obědě od 12 hodin, poté až od 14:30 po odpoledním odpočinku,
 • vyzvednout si dítě do 16:00, příjemce podpisem smlouvy souhlasí, že v případě nevyzvednutí svého dítěte v souladu s provozní dobou uvedenou v bodě 2.3 článku 2 smlouvy bude dle zákonného postupu kontaktováno operační sociální středisko Policií ČR.
 • respektovat náplň dne, která je určena chůvou a řídí se dle Plánu výchovy a péče centra a aktuálním počasím,
 • zúčastnit se na vyzvání vedoucí dětské skupiny projednání závažných otázek, týkajících se výchovy a péče o dítě,
 • hradit stanovenou výši nákladů za péči a za stravné v daném termínu,
 • zákaz svévolného vstupu do prostoru herny,
 • dbát pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany svého zdraví, jakož i zdraví svého dítěte, příp. ostatních dětí při pobytu v provozovně dětské skupiny (vč. přilehlé zahrady), které jsou zveřejněny v prostorách dětské skupiny,
 • zákaz nošení vlastních hraček,
 • zákaz nošení vlastních potravin, pokud dítě nemá lékařsky diagnostikovanou alergii na vybrané potraviny a nemůže se stravovat z připravované stravy Dětskou skupinou,
 • bezodkladně informovat poskytovatele v souladu s § 11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině o následujících skutečnostech:
 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a adresu místa pobytu dítěte,
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů (příjemců) a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů (příjemce), liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
 3. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče (příjemce) může pro dítě docházet,
 4. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
 5. telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče (příjemce) a na osobu uvedenou v čísle 3,
 6. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, například alergie, diety, případné léky, které dítě užívá. Za neohlášené skutečnosti nenese poskytovatel odpovědnost, s čímž je příjemce obeznámen podpisem smlouvy,
 7. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Údaje uvedené v bodě písm. 1) až 5) a jejich změny je povinen příjemce sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.

Údaje uvedené v bodě písm. 6) a 7) a jejich změny je povinen příjemce doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 • Bezodkladně hlásit změny ve výše uvedených údajích. 

Odpovědnost poskytovatele za svěřené dítě

 • Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí obecně závaznými a účinnými právními předpisy – poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo příjemcem svěřeno, a to od okamžiku, kdy příjemce předá dítě odbornému pracovníkovi dětské skupiny, až do okamžiku předání dítěte zpět příjemci nebo osobě písemně zmocněné příjemcem. 

Souhlas příjemce

 • Příjemce tímto vyjadřuje souhlas dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679, se zachycováním a rozšiřováním podoby své i svého dítěte, a to za účelem informování rodičů, sponzorů a veřejnosti o činnosti předmětné dětské skupiny. Poskytovatel se zaručuje, že nezveřejní podoby znevažující důstojnost dětí ani příjemců.
 • Příjemce souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů týkajících se dítěte a rodičů pro vnitřní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679. Poskytovatel se přitom zavazuje neposkytovat tato data třetí osobě.
 • Příjemce vyjadřuje souhlas se skutečností, že v rámci dětské skupiny mohou působit přechodně osoby prohlubující své vzdělání v rámci praxe a účastní se tak formy zaškolování personálu, a to za účelem vzdělávání v oboru zaměřeném na péči o dítě.
 • V případě, že poskytovatel čerpá finanční dotaci z Evropského sociálního fondu nebo jiného dotačního programu na provoz nebo aktivity přímo související s dětskou skupinou, příjemce souhlasí s vyplňováním projektových formulářů (monitorovací list apod.). Tyto informace je povinen poskytovatel jako příjemce dotace shromažďovat a zpracovávat výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Údaje z těchto formulářů mohou být kontrolovány pracovníky implementační struktury nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. 

Podmínka pro přijetí dítěte

Poskytovatelem jsou přijímány děti od druhého roku, které mají zvládnuté hygienické návyky. Jednorázové pleny lze použít ve výjimečných případech (např. při spánku dítěte, při plánovaném delším pobytu venku v zimních měsících). 

Informační systém a další potřebná dokumentace poskytovatele

Poskytovatel má vypracovaný informační systém, který zaručuje rychlý přenos potřebných informací (osobně, telefonicky, web, mail, nástěnky, uzavřená facebook skupina, atp.).

S další potřebnou dokumentací upravující činnost dětské skupiny jsou příjemci seznamováni prostřednictvím zveřejnění, a to v prostorách provozovny.

Platnost od 1. 1. 2021